En el present Avís Legal s’estableixen els continguts referents a la utilització del web www.embotitsvila.com propietat de EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. , La qual queda a disposició dels usuaris d’Internet.
El lloc web www.embotitsvila.com ha estat creat i és titularitat de EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. (d’ara endavant EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L.), amb C.I.F. B17360066, societat inscrita al Registre Mercantil de Girona al tom 530, foli 101, inscripció 1, full GI-10164
El domicili social de EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. queda establert, a l’efecte del present Avís Legal, al carrer c/ Dalmau de Creixell, 10, 17770 de Borrassà.
La present web es regeix única i exclusivament per les disposicions d’aquest advertiment legal. Per tot això, l’usuari haurà de llegir i acceptar sense reserves el present advertiment legal en el moment d’entrar a la www.embotitsvila.com per a la navegació pels continguts existents en ella.

OBJECTE.-
La present web ha estat dissenyada per donar a conèixer els productes i serveis oferts per EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. als seus clients, donant l’oportunitat als usuaris d’Internet de conèixer, de forma clara i detallada els productes que l’empresa posa a disposició dels seus clients per a la realització de les seves activitats. EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. és una empresa de elaboració d'embotits.
Els continguts facilitats en aquesta web han estat realitzats amb informació provinent de fonts internes de EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L., per la qual cosa respondrà pels continguts elaborats i posats a disposició dels usuaris d’Internet.

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L i l’usuari.

UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB www.embotitsvila.com-
La utilització d’aquesta pàgina web, ja sigui de la informació continguda o dels serveis que es proposen, li atribueix la condició d’Usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals vigents en el moment en què vostè com Usuari accedeixi a la pàgina web, de manera que si no està d’acord amb el contingut del mateix haurà d’abstenir de fer ús del web.
L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei, amb aquestes Condicions Generals, amb la moral, bons costums generalment acceptades, i amb l’ordre públic, responent davant EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L., o davant de tercers de qualsevol dany i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos.
La informació incorporada a la pàgina web ha estat elaborada en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació sobre EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. i els serveis que ofereix als usuaris. La companyia no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat, exactitud o exhaustivitat de l’esmentada informació, de la mateixa manera que no respondrà en cap cas respecte a tercers pels eventuals errors que presenti la pàgina web.
EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. ofereix enllaços, directament o indirectament, a recursos o llocs d’Internet que es troben fora del present lloc web. La presència d’aquests enllaços en el lloc web tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí.
Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al Lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. es reserva conforme a la legislació vigent el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web (Aplicacions SMS i Extranet). En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l’Usuari haurà de registrar facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.-
L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en la pàgina web pertanyen a EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L.
Així mateix, el contingut de la pàgina web que inclou, a títol merament enunciatiu i no exclusiu, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, programari, links i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. o de tercers que han cedit el seu ús a la citada companyia. El contingut està protegit per les lleis nacionals i tractats internacionals relatius als drets de propietat intel·lectual que siguin aplicables.
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquesta pàgina web estan legalment reservats i l’accés a la mateixa o la seva utilització, per part de l’usuari, no ha de considerar, de cap manera, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat correspongui a EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L., oa tercers.

La reproducció total o parcial per qualsevol mitjà del contingut, marques, noms comercials i signes distintius de qualsevol classe, inclosos en la pàgina web, així com la venda, cessió, arrendament, distribució, comunicació pública, transformació, o qualsevol altre ús que es vulgui donar a aquestes, sense prèvia autorització expressa del corresponent titular, queda totalment prohibida i es perseguirà civil i, si escau, penalment, d’acord amb les lleis nacionals i tractats internacionals aplicables.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
L’activitat de EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. es limita a recollir i incloure en la pàgina web informació relativa als seus serveis, així com a rebre les sol·licituds de demanda prèvia d’informació respecte d’aquests.
Una vegada que l’usuari hagi mostrat el seu interès per algun dels serveis oferts a la pàgina web, haurà de completar la corresponent sol licitud és obligació seva el introduir dades exactes i verídiques, no responent EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L., en cap cas, com a conseqüència d’un eventual perjudici que es pogués irrogar, de la inexactitud o falsedat de les mateixes.
EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L.no es responsabilitza del mal ús que vostè. Pugui fer d’aquest lloc web.
EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L., i / o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i / o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de força major, a més, ia l’efecte de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control de EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L., com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l’atac de hackers o tercers especialitzats a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant. EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. té dret, sense que existeixi cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i Continguts del Lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.
Pel que fa a les informacions i continguts inclosos en la pàgina web o als que pogués tenir accés com a conseqüència dels links establerts en aquesta, EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L., no garanteix, de cap manera, ni l’accés en un moment determinat a aquestes informacions i continguts, ni la seva exactitud, ni la seva actualitat o actualització, ni la seva idoneïtat o utilitat per als fins de l’usuari, no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció , obtenció o accés als continguts inclosos en la pàgina web o aquelles a les que es tingui accés com a conseqüència dels links establerts en aquesta.
Igualment, EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la presència de virus o altres elements lesius en la pàgina web, o pàgines web a les que es pugui tenir accés a través dels links establerts en aquella que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

En relació amb els serveis actius per als quals sigui preceptiu el registre, EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. podrà extingir els comptes i eliminar els Continguts i informació dels Usuaris per raons d’inactivitat o inutilització dels mateixos. En concret, EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. podrà extingir els comptes i eliminar els arxius si transcorren més de 6 mesos des de la inscripció sense haver accedit a l’esmentat contingut.

MODIFICACIÓ, SUSPENSIÓ I TERMINACIÓ.-
EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del lloc web, així com les condicions requerides per a utilitzar la pàgina web.

Així mateix, EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. es reserva el dret a suspendre o posar fi, en qualsevol moment i sense previ avís, tot o part dels serveis oferts a la pàgina web.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
Les condicions d’accés i utilització del web www./embotitsvila.com es regeixen d’acord amb les disposicions de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, així com el que disposa altres normes estatals o autonòmiques annexes a l’àmbit normatiu o que tinguin com a finalitat la protecció de la salut, la seguretat pública, inclosa la salvaguarda de la defensa nacional, els interessos del consumidor, el règim tributari aplicable als serveis de la Societat de la Informació i la normativa reguladora de defensa de la competència.

Les parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona (Espanya) per a la resolució de qualsevol controvèrsia judicial derivada de la interpretació i / o compliment d’aquestes Condicions Generals, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES.-
En compliment amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. informa als usuaris del present lloc web que les dades personals facilitades passaran a formar part d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, la titularitat i responsabilitat correspon a EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L., sent la seva finalitat poder atendre i processar adequadament les sol·licituds de consulta remeses, així com poder informar i transmetre informació dels serveis oferts per EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. . Amb la remissió de les seves dades, Un. Presta el seu consentiment exprés perquè EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. pugui dur a terme el tractament automatitzat.
Les seves dades personals són tractats amb la màxima confidencialitat, havent adoptat EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L., com a responsable del fitxer, les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. procedeix a l’arxiu de les dades que els usuaris faciliten per a realitzar una consulta o remetre una sol·licitud, alguns dels quals són necessaris per a atendre adequadament les mateixes. L’usuari és advertit, convenientment, de la necessitat de facilitar aquestes dades. L’informem que l’adreça de correu electrònic és utilitzada per donar resposta a la seva consulta, així com poder transmetre informació dels serveis oferts per EMBOTITS ARTESANS J.VILÀ S.L. i informar de qualssevol altres canvis rellevants que es produeixin.

La nostra pàgina web no utilitza cookies ni altres mitjans tècnics que ens permetin identificar a usuaris en concret. No obstant això, és el nostre compromís que qualsevol canvi en la Política de Privadesa referent a això serà immediatament advertit, a través del present lloc web, incloent l’oportuna rectificació en aquest apartat.